Olia Chama

Olia Chama

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ЗМІСТ

І). Загальні умови
ІІ). Окремі терміни та визначення
ІІІ). Предмет договору
ІV). Замовлення послуг (запис на прийом)
V). Строки і порядок надання послуг
VІ). Вартість послуг та порядок розрахунків
VII). Повернення коштів
VIII). Підтвердження від Замовника
IX). Обов’язки та права сторін
X). Авторські та суміжні права
XI). Відповідальність Сторін та ФОРС-МАЖОР
ХІI). Вирішення спорів
ХІII). Дія Договору
ХIV). Порядок внесення змін до Договору
ХV). Заключні положення 
ХVI). Реквізити Виконавця

І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) і містить всі істотні умови надання послуг, які згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх контрагентів.
2. Сторони: надавач консультаційних послуг – «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, надалі іменується – «Замовник», з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали даний Договір (за текстом «Договір» або «Публічний договір») про надання консультаційних послуг (за текстом – «Послуги»), що надаються офлайн або через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Telegram, WhatsApp, Zoom, Viber, інших та/або соціальних мереж).
3. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
4. Акцепт умов цього Договору є також акцептом Замовника всіх інших угод, правил, подальших змін умов договору та інших документів, опублікованих на Сайті, які є невід’ємною частиною цього Договору, та які визначають порядок надання послуг Виконавцем. 
5. Укладення Замовником Договору з Виконавцем (акцепт цієї Оферти) здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій: 
5.1. Ознайомлення з умовами цього Договору та іншими угодами, правилами, що регулюють взаємини Сторін розміщеними на Сайті. 
5.2. Здійснення оплати Замовником на розрахунковий/картковий рахунок Виконавця або онлайн через платіжну систему PayPal або іншу систему, визначену Виконавцем на сайті (відкритий веб-застосунок, який дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток).
6. Оплата на розрахунковий/картковий рахунок Виконавця або через платіжну систему PayPal, або через будь-яку іншу платіжну систему, відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом Договору між особою, що здійснила оплату і Виконавцем, та засвідчує факт її укладання. 
7. Замовник не має права уступати або яким-небудь іншим чином передавати свої права за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця. 
8. Виконавець має право на свій розсуд без згоди Замовника уступити або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Замовнику відповідне повідомлення на e-mail, телефон чи в мессенджерах вказаних Замовником. 
9. Внесення змін (доповнень) до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку шляхом обов’язкового розміщення зазначених змін (доповнень) на Сайті Виконавця. Всі зміни (доповнення), що вносяться Виконавцем до цього Договору, вступають в силу і стають обов’язковими з моменту їх розміщення на Сайті. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Договору є його складовою і невід’ємною його частиною.
10. В разі прийняття викладених в Договорі умов (акцепту), Замовник зобов'язується виконувати умови цього Договору, додатків до нього, дотримуватися інструкцій та рекомендацій Виконавця, в тому числі таких, що оприлюднені шляхом їх публікації на Сайті.
11. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
12. Надання послуг за даним Договором здійснюється згідно із законодавством України, місцем укладання Договору визначається податкова адреса суб'єкта господарювання.

ІІ. ОКРЕМІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1. Виконавець – особа, визначена п. 2. розділу І даного Договору.
2. Замовник – будь-яка фізична особа (громадянин/громадянка), що має цивільну правоздатність та повну цивільну дієздатність, бажає отримати визначені цим Договором Послуги.
3. Послуги - набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання послуг, а також повний перелік послуг, що можуть надаватись Виконавцем, визначається на Сайті Виконавця. Послуги не є медичними послугами, носять інформаційний та консультаційний характер.
4. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://oliachama.com/, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця, послуги, що ним надаються та вартість таких послуг.
5. Сеанс – он-лайн спілкування обмежене часом, визначеним умовами даного Договору, Замовника з Виконавцем без присутності третіх осіб, в тому числі технічного персоналу, щодо питань, які турбують Замовника під час якого Виконавець допомагає у формулюванні запиту Замовника, та надає допомогу у вирішенні цього запиту за допомогою психологічної бесіди із застосуванням психологічних методик та технік.
6. Консультаційний процес базується на взаємодії між одним або групою пацієнтів /клієнтів (Замовників) і Виконавцем з метою сприяння позитивним змінам та подальшому розвитку особистості.
7. Платіжна система — в розумінні цього Договору платіжна організація чи платіжний сервіс (PayPal), що забезпечують проведення переказу коштів між платником та отримувачем (Замовником та Виконавцем).
8. Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних - умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними Замовника, що доповнюють умови даного Договору та яка є невід'ємною частиною цього Договору - додатком № 1 до нього.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Виконавець надає Замовнику послуги, шляхом організації через будь-яку платформу на вибір Виконавця онлайн сеансу або офлайн сеансу за адресою визначеною Виконавцем, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві послуги на умовах та в терміни, визначені даним договором.
2. Послуга вважається наданою, а сеанс вважається таким, що був проведений, у випадку якщо Замовник протягом 10 хвилин від початку години у яку був призначений та мав початися сеанс не повідомить Виконавця на електронну пошту про те, що сеанс не розпочався з зазначенням причин за яких сеанс не розпочався.

ІV. ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ (ЗАПИС НА ПРИЙОМ)

1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється у спосіб запису на прийом шляхом надсилання запиту у мессенджерах або на первинній консультації та на умовах 100% передоплати Послуг з використанням платіжної системи, що функціонує на сайті, або на розрахунковий/картковий рахунок Виконавця.
2. Запис на прийом можливий лише за узгодженням з Виконавцем.

V. СТРОКИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Замовник здійснює проведення сеансів відповідно до умов цього Договору.
2. Послуги надаються Замовнику Виконавцем онлайн або офлайн за домовленості за адресою, визначеною Виконавцем.
3. На сайті Виконавець розміщає інформацію про види послуг, що надаються, вартість таких послуг та питання, що можуть бути предметом сеансів з Замовником. 
4. Без здійснення оплати сеанс не призначається та не проводиться.
5. Клієнт має право не пізніше ніж за 24 години до години початку призначеного сеансу замінити: дату та/або час сеансу. Дата та час сеансу змінюється. 
6. Загальна тривалість сеансів, які надаються Виконавцем Замовнику:- 60 хвилин в межах одноразової консультації "Глубинная диагностика"- 5 годин в межах пакету послуг "Личное сопровождение" 1 місяць (одиниці консультаційних послуг) у разі замовлення супроводу, в т.ч. офлайн або онлайн через мережу Інтернет.
7. У зв’язку з можливим виникненням технічних питань під час підключення Замовника до онлайн платформи перший сеанс може тривати менше, визначеного у п. 6 розділу V даного Договору, часу. Також сеанс може бути скорочений на час затримки підключення Замовника до системи, у якій надається послуга. Час затримки початку сеансу, що стався з вини Замовника не компенсується. Якщо затримка сталась з вини Виконавця час запізнення може бути компенсований в поточному сеансі або в наступному сеансі на розсуд Виконавця. 
8. Виконавець під час сеансу зобов’язаний надати Замовнику всю можливу психологічну допомогу у вигляді психологічного консультування, психологічної корекції та психологічного інформування; не використовувати до клієнта медикаментозне лікування; дотримуватись етичних норм, мати шанобливе ставлення до Замовника, не дискримінувати Замовника, організувати роботу з Замовником таким чином, щоб а ні її процес, а ні її результати не шкодили здоров’ю, психологічному стану та соціальному становищу Замовника та пов’язаних з ним осіб, має право використовувати психодіагностичні та психокорекційні методи на свій розсуд та з метою сприяння позитивним змінам та подальшому розвитку особистості Замовника.
9. Послуги надаються Виконавцем Замовнику усно.
10. При наданні послуг через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Telegram, WhatsApp, Zoom, Viber, інших та/або соціальних мереж), підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з'єднання, швидкості передачі даних тощо, здійснюється Замовником самостійно.
11. Послуги вважаються наданими Виконавцем Замовнику належної якості, у відповідності до вимог Замовника, якщо протягом _3_календарних днів з дня оплати Замовником послуг Замовник письмово не заявив про інше.
13. Замовник гарантує, що уся надана ним Виконавцю інформація являється достовірною, Замовником не порушуються права жодних третіх осіб при надання відомостей, інформації Виконавцю.
14. У разі невідповідності /недійсності будь-якої наданої Замовником Виконавцю інформації, Замовник приймає на себе всі пов'язані з цим ризики та відповідальність.
15. Оплата замовленої консультації означає достатнє й повне ознайомлення Замовника з характеристиками оплачуваних консультаційних послуг, інформацією про строки їх надання, очікувані обсяги, усією інформацією та відомостями, надання яких необхідне Замовнику для свідомого і зваженого вибору. А також ознайомлення зі змістом та обсягом, вартістю і способом її визначення, строками, порядком і характеристиками надання послуг Виконавцем за цим Договором, зі змістом даного Договору в повному обсязі та у доступній формі.

VІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума цього Договору у взаємовідносинах Виконавця з кожним конкретним Замовником визначається як сума у євро, отримана в якості винагороди Виконавцем від відповідного Замовника за надані по даному Договору такому Замовнику консультаційні послуги.
2. Вартість послуг становить вартість всіх наданих Замовнику послуг. 3. Вартість послуг формується на базі обраних Замовником видів послуг та їх кількості. 
4. Вартість однієї послуги зазначається на сайті Виконавця в євро. 
5. Замовник здійснює 100% оплату за замовлення онлайн через платіжну систему, запропоновану на сайті Виконавцем, або на розрахунковий/картковий рахунок Виконавця у сумі, визначеній за результатами оброблення замовлення Замовника. 
6. У випадку скасування Клієнтом сеансу менше ніж за 24 години до початку сеансу сплачені Замовником кошти не повертаються, а одразу зараховуються Виконавцеві.
3. Датою оплати Сторони обумовлюють вважати дату надходження грошових у розпорядження Виконавця.

VII. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Кошти, сплачені Замовником за послугу, поверненню не підлягають.

VIII. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД ЗАМОВНИКА

1. Замовник, акцептуючи цей Договір, підтверджує наступне:
- являється дієздатною особою, щодо нього не порушено судом справи про визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
- в момент реєстрації або в разі іншої дії, що регулюється цим Договором, погоджується на опрацювання своїх персональних даних, згідно з цілями, зазначеними в цьому Договорі та додатками до нього;
- Замовник добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Виконавцем, будь-якими залученими Виконавцем у зв'язку з виконанням цього Договору особами персональних, медичних інших даних отриманих від Замовника в результаті правових відносин за цим Договором, а також безумовну згоду на збереження історії спілкування Замовника з Виконавцем з використанням будь-яких запам'ятовуючих пристроїв. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням даних, які обробляються Виконавцем;
- Замовник усвідомлює що консультації отримані відповідно до умов цього Договору не можуть розцінюватися як медична допомога, у тому числі, постановка завершального діагнозу і /або лікування. Для отримання медичної допомоги і інших видів медичного обслуговування необхідно звернутися до лікаря або до установи охорони здоров'я.
- Замовник буде дотримуватися завірянь, викладених вище в цьому пункті Договору. Зазначені завіряння вважаються такими, що повторюються щоразу при наданні (отриманні Замовником) послуг від Виконавця та протягом строку дії цього Договору.

IX. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

1. Виконавець зобов’язаний:
1.1. Організувати проведення сеансу в строк, визначений Замовником та погоджений з Виконавцем;
1.2. Інформувати Замовника про перенесення з боку Виконавця дати та/або часу сеансу та погодити з Замовником інший час та/або дату сеансу.
2. Виконавець має право:
2.1. У випадку скасування Замовником сеансу менше ніж за 24 години погодити з Замовником іншу дату та час проведення сеансу;
2.2. На власний розсуд обирати програму (методологію) надання послуг, яка, на думку Виконавця, найкраще відповідає потребам Замовника;
2.3. У випадку виявлення ознак психічних розладів у Замовника відмовити у наданні психологічної допомоги без повернення оплати за сеанс.
2.4. У випадку виявлення акцептування даного договору особою, що не має повної цивільної дієздатності відмовити Замовнику у проведенні сеансу до отримання відповідного письмового погодження від законного представника такої особи.
2.5. Використовувати дані про обсяг та види наданих послуг Замовнику з метою статистичних даних та досліджень психологом проблеми виникнення питань, що є предметом сеансів з Замовником.
2.6. Без узгодження з Замовником встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.
2.7. Відмовити Замовнику у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Замовником умов цього Договору та/або Правил надання послуг.
2.8. Внести зміни, доповнення до даного договору без додаткового та/або окремого погодження з Замовником.
3. Замовник зобов’язаний:
3.1. Своєчасно та у повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця.
3.2. З’являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час.
3.3. Слідувати рекомендаціям Виконавця щодо технічного налаштування зв’язку між системою Виконавця та Замовника.
3.4. Забезпечити стабільний Інтернет-зв’язок.
3.5. Повідомити Виконавця не пізніше ніж за 24 години до часу початку сеансу про скасування та/або перенесення дати та/або часу сеансу.
3.6. Демонструвати взаємну повагу до Виконавця.
3.7. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних, та документи, необхідні для ідентифікації Замовника.
3.8. Не допускати користування послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору.
4.Замовник має право:
4.1. Під час споживання послуг отримувати допомогу (консультування) Виконавцем, який володіє фаховими знаннями та навичками, щодо надання послуг.
4.2. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та послуг, що надаються за Договором.
4.3. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

X. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА

1. Всі авторські та суміжні права на відео-записи, текстові, графічні зображення, тощо, створенні та надані Замовнику на семінарах, конференціях та в інформаційних продуктах належать Виконавцеві. Замовник має право використовувати їх лише в особистих цілях.
2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих онлайн відео-записів, текстових, графічних зображень, та інших онлайн матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.

XI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОР

1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність онлайн-сеансів очікуванням Замовника за його суб’єктивною оцінкою. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.
3. Виконавець не несе відповідальність за свої дії та/або бездіяльність під час проведення сеансів. 
4. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі Інтернет, неприйняття участі у онлайн-сеансах з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації.
5. Замовник підтверджує, що вказаний ним номер телефону та адреса електронної пошти належить виключно Замовнику, не переданий та не буде переданий у користування та/або володіння та/або розпорядження будь-яким особам, саме цей номер телефону та адреса електронної пошти використовується та буде використовуватись Замовником при виконанні умов даного договору, вчиненні Замовлень. Замовник зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість для третіх осіб здійснити доступ та/або використати номер телефону та/або адресу електронної пошти, зазначені при реєстрації Замовника у інформаційній системі. Замовник несе ризик та негативні наслідки втрати, незаконного володіння, технічного перехоплення інформації, тощо, вибуття з володіння мобільного телефону Замовника (зокрема, відповідної SIM-карти). Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання номеру телефону несе виключно Замовник. Будь-яку особу, яка використала такі засоби, Виконавець безумовно вважає Замовником, і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності.
6. У разі, якщо з будь-яких причин на Виконавця буде покладено майнову (матеріальну) відповідальність перед Замовником чи його опікунами, родичами, спадкоємцями, така відповідальність Виконавця обмежується розміром документально підтверджених збитків в межах суми коштів, що отримана Виконавцем в якості оплати за його послуги по цьому Договору в результаті платежів відповідного Замовника.

XII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.

ХIII. ДІЯ ДОГОВОРУ

1. Договір з кожним окремим Замовником є укладеним з моменту акцепту цього Договору відповідним Замовником.

2. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання Договору Замовником чи Виконавцем у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

ХІV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд.
2. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на сайті Виконавця, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.
3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.
4. Пропозиції Замовників та інших осіб щодо внесення змін до Договору, підлягають обов'язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Договору.
5. У разі, якщо Замовник не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Договору), він не має права вступати у взаємовідносини з Виконавцем, в тому числі замовляти та оплачувати консультації.

ХV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; Замовник погоджується з цінами, вартістю, зазначеними Виконавцем, з порядком і умовами оплати послуг, порядком затвердження змін умов Договору; Сторони стверджують, що вільно володіють українською мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.
2. Замовник засвідчує, що до укладання даного Договору отримав в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію і яка необхідна для здійснення свідомого вибору Замовника та прийняття зваженого рішення про акцептування умов цього Договору.
3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором Замовником до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження цього із Виконавцем.

ХVI. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

e-mail: moc.liamg%40amahcailo